news
biography
discography
live action
audio & video
buy stuff

discogs
myspace
facebook

1953release info

title: 1953
artist: the [law-rah] collective
label: spectre
catalog nr.: nautilus na08
releasedate: october 1st, 2004

51 years after the flood disaster that killed more than 1800 people in holland, the dutch [law-rah] collective commemorate this catastrophe with a long and very intense track: 1953. in this moving interpretation a story told by unspeakable sounds unfolds, sparsely reinforced by touching and dramatic spoken word interventions. sophisticated in sound, evolution and intensity, every chapter of this story will grab your attention and keep you on the edge of your seat. an honest, sad and solemn auditory treat ... comes in an exquisitely designed oversized nautilus pack.

spectre records has recently released the new album entitled '1953'. this third cd by the collective was created in collaboration with hiekelien van den herik (www.hiekelien.net) who wrote the lyrics and whose voice can also be heard on the album.

lyrics:

dutch lyrics to '1953', copyright: Hiekelien van den Herik

Vader
Moeder
Opoe

Ik
En kleine Jan
De kippen

De geiten
De poes
En haar kleintjes

Groene luiken
Kiezels op het erf
en in je klompen als je rent

Helpen geiten melken
Slootje springen, sokken stoppen
Naar de bakker om warm brood
en boterkoek voor zondag

Vader
Zwarte aardehanden

Moeder
Sprookje voor het slapen

Opoe
Duizend en een rimpels
Ziet niks (maar hoort alles)

Ik
Kleine Jan
De kippen
De geiten
De Poes
en haar kleintjes

Regenjas - laarzen aan
Met vader op de dijk
Windkracht zeven

Til me op
Hou me vast
Ik vlieg

Zilveren koppen op
zwarte golven

'Mooi hè?'
vraag ik
'Machtig'
zegt vader

Vader
Moeder
Opoe

Ik
Kleine Jan
De kippen

De geiten
De Poes
en haar kleintjes

Winterjanuarinacht
Wakker van de regen
Van de stem van vader
buiten
Donderwolken vliegen langs
een bijna volle maan

Moeder rent
met schoenen aan
de trap op

In het dorp gaat de sirene

Dan valt het licht uit

Vader
Moeder
Opoe

Ik
Kleine Jan
En de Poes

De zee om ons heen
ze heeft de luiken meegenomen
en de stal

De dieren en mensen in de verte
krijsen met het kolken mee
'Niet je vingers in je oren
dan val je van het dak'

(Hou je vast kind)

De muren deinen

Ik zeg:
'nu stuurt God een engel
die ons redt'
en krijg een tik

Het dak wiegt

Vader zegt
'dit gaat niet goed'
en het huis breekt onder hem vandaan
Als op een glijbaan

Vader
Moeder
Opoe
Kleine Jan

Krijsend met het kolken mee

Ik
en Poes

Ik
en Poes

De wereld drijft
Een hondenhok
Brood
Een bed
Een jas
Een pop
Een man
op een deur
Een hek

Brood

Struiken zijn weer bijna bomen
Stukken dorp komen tevoorschijn
in de achtertuin

Een wieg
Een schaap
Een schuur
Een auto
Een balk met een bordje
'eigenweg'
Hout
Hooi

'Kijk Poes
blauwe tenen'
Ze willen niet bewegen

Poes probeert een pootje

Ik
en Poes

Een man
op een boot

'Waar zijn je ouders?'

Ik wijs

'Laat maar los meissie
laat maar los'

Hij tilt me op
en houdt me vast

Een zoemende hal
met warme dekens
en dunne soep
Natte mensen op zoek naar niks
Ze dwalen
en staren voor zich uit

'Alles weg
alles'

Mannen huilen

'Alles weg'

Ik zoek Moeder en Poes
maar niemand luistert

Een deftige mevrouw
met rubber laarzen
pakt mijn hand
en zegt 'sorry'

'Is het uw schuld' vraag ik
en krijg een tik

Muren die nog staan gaan om
De bakkerij de grote molen
Mannen breken alles weg

Oom
Tante
Neef Jan

De koeien
De hond

Rode luiken
Grint op het erf
en in je klompen als je rent

Helpen koeien melken
Slootje springen, hooigevecht
Naar de bakker om warm brood
en voor zondag bitterkoekjes

Oom
Tante
En neef Jan

De koeien
De hond

En ik

Oom
Tante
En neef Jan

De koeien
De hond
En ik

Alleen 's nachts nog
zwarte golven

Tante brengt me
water
als ik weer huilend wakker word

translated lyrics to '1953', translation by Hiekelien van den Herik & Bauke van der Wal

Father
Mother
Nana

Me
And little John
The chickens

The goats
The Cat
and her babies

Green shutters
Pebbles on the yard
and in your wooden shoes as you run

Help milk the goats
Leaping ditches, darning stockings
To the baker for warm bread
and butter biscuits on Sunday

Father
Black soilhands

Mother
Bedtime fairytale

Nana
A thousand and one wrinkles
Can't see (but hears everything)

Me
Little John
The chickens

The goats
The Cat
and her babies

Raincoat and boots on
On the dyke with father
Wind force seven

Lift me up
Hold on
I'm flying

Silver crests on
black waves
'Pretty huh?'
I ask
'Tremendous'
Father says

Father
Mother
Nana

Me
Little John
The chickens

The goats
The Cat
and her babies

Winterjanuarynight
Awake from the rain
From fathers voice
outside
Thundercloads fly by
an almost full moon

Mother runs
up the stairs
with her shoes on

In the village the siren sounds

Then the lights fall out

Father
Mother
Nana

Me
Little John
and the Cat

The sea around us
She took the shutters
and the stable

The animals and people in the distance
scream with the whirling
'Don't put your finger in your ears
you'll fall off the roof'

(Hold on child)

The walls sway

I say
'Now God will send an angel
to save us'
and am boxed on the ears

The roof rocks

Father says
'This can't go right'
and the house breaks away underneath him
Like on a slide

Father
Mother
Nana
Little John

Screaming with the whirling

Me
and Cat

Me
and Cat

The world floats
A doghouse
Bread
A bed
A coat
A doll
A man
on a door
A fence

Bread

Bushes are almost trees again
Pieces of the village appear
in the backyard

A cradle
A sheep
A barn
A car
A beam with a sign
'private road'
Wood
Hay

'Look Cat
blue toes'
They won't move

Cat tries a paw

Me
and Cat

A man
on a boat

'Where are your parents?'

I point

'Let go now girl
let go'

He lifts me up
And holds on

A buzzing hall
with warm blankets
and thin soup
Wet people looking for nothing
they roam
and stare in front of them

'Everything gone
everything'

Men cry

'Everything gone'

I'm looking for mother and Cat
but no one listens

A pretty lady
in rubber boots
takes my hand
and says 'I'm sorry'

'Is it your fault?' I ask
and am boxed on the ears

Walls that stand go down
The bakery the old mill
Men break until everything's gone

Uncle
Aunt
Cousin John

The cows
The dog

Red shutters
gravel on the yard
and in your wooden shoes when you run

Help milk the cows
Leaping ditches, fight in the hay
To the baker for warm bread
and on Sunday almond biscuits

Uncle
Aunt
And cousin John

The cows
The dog

And me

Uncle
Aunt
And cousin John

The cows
The dog
And me

Only at night
black waves

Aunt brings me
water
if I wake up crying again